به علت سوءاستفاده برخـی افراد سودجو از اعتبار برند کیو بست گلد حتما دقت فرمائید از نمایندگـی های معتبر دارای جواز کسب ، تحت عنوان نماینـدگی بازرگانـی صادراتـی کیـو بسـت گلـد از اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکننـدگان صنایـع دستـی ایـران خریـداری نمائید